About Author

Morgan Howen

Morgan is an example author of everest news. She has just a dummy image & content. Sedut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

Как общува успешният мениджър​

Умението да общува с другите е едно от най-важните качества на всеки успешен мениджър. Способността му да повлиява и да убеждава, както и да обединява хората въпреки различните им мнения, са комуникативни умения, които помагат за извличането на най-доброто от хората в неговия екип.

Сред основните „канали” за комуникация, които един наистина добър мениджър трябва да владее, са вербалното общуване, писменото общуване и невербалното общуване.

Кога вербалната комуникация е успешна?

Комуникацията „очи в очи” има висока ефективност при изграждането на доверие в лични срещи, срещи на екипа и срещи на отдела. Електронната поща върши отлична работа, но трябва да се има предвид, че някои хора по-лесно възприемат информацията, като я слушат.

Успешният мениджър:

– говори ясно и разбрано;

– приспособява съдържанието на речта си към нивото и опита на аудиторията;

– говори граматически правилно и използва подходящи думи;

– поддържа контакт с очите, когато говори с другите хора;

– обобщава или перифразира това какво казват другите, за да предотврати недоразумения.

Какво трябва да се спазва при писмено общуване?

Успешният мениджър трябва да:

– изразява писмено идеите си ясно, кратко и графично правилно да ги оформя;

– редактира писмени съобщения, за да достигне ефективно до аудиторията си;

– използва графики и др. помощни средства за изясняване на сложна информация;

– не допуска правописни и пунктуационни грешки;

– използва подходяща бизнес терминология и бизнес стил на писане.

Какво е значението на невербалната комуникация?

Невербалната комуникация е начин за изпращане на съобщения или сигнали, без да се използват думи. Това включва мимики, жестове, езика на тялото или поза, тон на гласа и др. Невербалните сигнали могат да променят разбирането на съобщението, така че успешният мениджър трябва да е наясно със сигналите, които изпраща. В противен случай може да допусне някои от следните „гафове”:

– прегърбената стойка е показателна за неуважение;

– агресивните жестове загатват за прикритост и неувереност;

– гледането на часовника е ясен знак за неуважение;

– кръстосаните ръце и крака предполагат, че липсва отвореност към другите;

– несъответствието между думите и изражението на лицето поражда съмнение за неискреност;

– прекаленото кимане сигнализира за притеснение;

– навъсеното изражение отблъсква;

– мекото ръкостискане показва липса на увереност, а прекалено силното е знак за агресивен опит за доминиране.

Кои са белезите на убедителната комуникация?

– представената информация има силен ефект върху другите;

– за илюстриране на гледните точки са избрани истории, аналогии или примери;

– създадените графики или презентации показват информацията ясно и въздействащо;

– представени са различни аргументи в подкрепа на позицията.

Добрите мениджъри умеят да създават печеливша тактика за комуникация в широк кръг от индивидуалности, което е силно, макар и рядко качество.

Александър Георгиев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *