About Author

Morgan Howen

Morgan is an example author of everest news. She has just a dummy image & content. Sedut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

Доброто стратегическо планиране – фактор за успеха​

Стратегическото планиране е от решително значение за всеки бизнес. То е фокусирано върху създаването на визия, поставянето на цели и постигането им.

Защо е важно стратегическото планиране?

Стратегическото планиране е управленски процес и има основна функция. То е вид дългосрочно планиране и е приложимо за всички проблеми, непрекъснато свързани с главните цели на фирмата. Ориентирано е към създаването на нови възможности или съществени изменения в потенциала на фирмата. Някои икономисти говорят за него като за изкуство бизнесът да се разглежда в различни перспективи.

Ето защо като един от най-важните компоненти на стратегическия менижмънт, доброто стратегическо планиране дава възможност фирмата да посреща неизбежните промени и сама да оформя бъдещето си, вместо да се подготвя за него.

Кои етапи включва стратегическото планиране?

1. Анализ на външната среда и вътрешнофирмен анализ.

2. Разработване на прогнози.

3. Дефиниране на мисия.

4. Определяне на цели.

5. Избор на стратегии, които могат да бъдат: на концентрацията, на развитието на пазара, на иновациите на продукта, на хоризонталната и на вертикалната интеграция, за създаването на съвместни предприятия, на икономиите и на ликвидацията.

От своя страна стратегиите се разработват на различни нива в зависимост от степента на диверсификация на дейността на фирмите:

– на фирмено ниво – холдингово, корпоративно;

– на ниво стратегическа бизнес единица – отделно предприятие, търговско дружество;

– на функционално ниво – дирекция, отдел, сектор.

6. Разработване на стратегически планове и програми.

7. Оценка и контрол на постигнатото.

Има ли ефективен метод за планиране?

В съвременната икономическа теория и практика на стратегическото планиране се е наложил SWOT анализът.

SWOT анализът е класически метод за стратегическо планиране и е изключително полезен инструмент за разбиране на различни бизнес ситуации и вземане на решения. Чрез този широко популярен базисен метод за стратегически ситуационен анализ се разкрива и прогнозира положителното или отрицателното влияние на факторите на външната среда върху фирмата, а също и нейният вътрешен потенциал за противодействие срещу опасностите, рисковете и трудностите, идващи отвън.

Резултатите от SWOT анализа служат за:

– оценка на бизнес идеята и шансовете за старт на нов бизнес;

– определяне на мисията, целите и стратегията;

– проучване и анализ на конкуренцията и избор на конкретна стратегия;

– подготовка и реализиране на програми и проекти;

– вземане на важни стратегически и организационно-структурни решения.

Стратегическото планиране не е еднократно мероприятие, а цялостен процес на организиране и създаване на бизнеса. Колкото по-сложна е организацията, толкова повече усилия са нужни за планиране. От доброто стратегическо планиране зависи успехът, оцеляването или ликвидацията на бизнеса.

Александър Георгиев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *